Samorząd Uczniowski

Opiekun samorządu: mgr Małgorzata Steczek

Przewodniczący  
Z-ca  
 
Regulamin działalności samorządu uczniowskiego w Szkole Podstawowej w Tarnawie Dolnej.

I.Celem samorządu jest:
1.Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
2.Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupę.
3.Kształtowanie umiętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samoobrony i samodyscypliny uczniów.
II.Do zadań samorządu należy:
1.Pobudzenie społeczności do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.
2.Współdziałanie z władzani szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielaniu niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.
3.Współudział w rozwijaniu, w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych, turystyczno-krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.
4.Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie grup uczniowskich do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
5.Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
6.Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
7.Wydawanie gazetek szkolnych w celu informowania uczniów o swojej działalności.
8.Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar.
9.Dysponowanie w porozumieniu z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież (np.dyskoteki ).
10.Rady samorządów współpracują z wychowawcami klas i władzami szkoły, uzgadniają z nimi ważniejsze przedsięwzięcia.
11.Rady samorządów informują ogół uczniów o swej działalności i składają im sprawozdania.
12.Zebrania i narady odbywają się w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych, a za zgodą wychowawcy klasy mogą odbywać się podczas godzin wychowawczych. 14.Rada samorządu jest pomostem między gronem pedagogicznym a uczniami.

 

Zadania dyżurnego klasowego

1. Uczniowie wchodzą do klas (pracowni) po dzwonku i za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.
2. Podczas zajęć uczniowie dbają o sprzęt znajdujący się w klasie i ten, z którego korzystają podczas lekcji.
3. Po zakończeniu lekcji uczniowie opuszczają klasę ( pracownię).
4. Dyżurny klasowy;
- jest odpowiedzialny za wietrzenie klasy
- dba o pozostawienie porządku oraz czystości w klasie
- na koniec zajęć pilnuje wyłożenia krzeseł na stoliki
- zabezpiecza kredę i pomoce dydaktyczne potrzebne w czasie lekcji, po uprzednim skontaktowaniu się z nauczycielem uczącym
- dba o kwiaty
5. Wszelkie usterki i zauważone zniszczenia zgłasza nauczycielowi.
6. Uczniowie przejmujący dyżur sprawdzają stan klasy.
7. Za umyślne zniszczenia odpowiada materialnie każda klasa.