Koncepcja pracy szkoły i kalendarium wydarzeń

  

SZKOŁA PODSTAWOWA im. MARII KONOPNICKIEJ W TARNAWIE DOLNEJ

TARNAWA DOLNA 272

34-210 ZEMBRZYCE

tel. 33 8746-707

e-mail: gim_tar@poczta.onet.pl

 

                                          

DYREKTOR SZKOŁY

mgr Ewa Dębińska  przyjmuje Rodziców:

 

wtorek

czwartek

7:15-7:45

7:15-7:45

 

oraz w każdy dzień otwarty w godz. od 16:00 do 17:00

 

 

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019

Rozpoczęcie roku szkolnego

23-31.12.2019

Zimowa przerwa świąteczna

27.01-09.02.2020

Ferie zimowe

09.04-14.04.2020

Wiosenna przerwa świateczna

26.06.2020

Zakończenie roku szkolnego

 

Harmonogram zebrań i dni otwartych

11.09.2019

Zebranie

23.10.2019

Dzień otwarty

27.11.2019

Zebranie

11.12.2019

Dzień otwarty

12.02.2020

Zebranie

11.03.2020

Dzień otwarty- zebranie kl.VIII- egzamin

29.04.2020

Zebranie

19.05.2020

Dzień otwarty

15.06.2020

Zebranie

 

 

KONCEPCJA PRACY

Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Tarnawie Dolnej

2012 - 2017

Koncepcja pracy szkoły obejmuje działania:  dydaktyczne  wynikające z realizacji  Szkolnego Zestawu Programów Nauczania, wychowawcze i profilaktyczne ujęte w Programie Wychowawczym, Programie Profilaktycznym na rok szkolny 2012 - 2013 i Programie Profilaktyki na lata 2012 –2015; realizację Rocznych Planów Rozwoju Szkoły oraz procesów zarządzania i zapewnienia bezpieczeństwa społeczności szkolnej.

 Rezultatem tych działań ma być realizacja celów i zadań szkoły zawartych w Statucie Zespołu Szkół w Tarnawie Dolnej.

Działania szkoły na lata 2012  –  2017, które będą prowadziły do tych efektów, to w szczególności:

OBSZARY

ZADANIA

SPOSÓB REALIZACJI

Wyniki kształcenia

1. Poszerzanie oferty edukacyjnej

- umożliwić uczniom uczestnictwo w działaniach kulturalnych, ekologicznych, środowiskowych i społecznych;

- prowadzić koła zainteresowań i zajęcia dodatkowe zgodnie z potrzebami uczniów;

2. Zwiększanie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie kształcenia.

- korzystać z technologii informacyjnej na zajęciach;

- wykorzystywać dostępną w szkole bazę oprogramowania i sprzętu multimedialnego;

-doskonalić warsztat pracy nauczycieli poprzez wdrożenie nowoczesnych metod pracy szczególnie technologii informacyjnej i multimedialnej;

3. Dążenie do ciągłego podnoszenia efektów kształcenia.

 

-diagnozować osiągnięcia uczniów testami po każdym etapie edukacyjnym;

-przeprowadzić ewaluację wewnętrznego systemu oceniania w kontekście wyników egzaminu;

-indywidualizować proces nauczania;

-szkolić nauczycieli w kierunku pracy z uczniem zdolnym i mającym specyficzne trudności w nauce;

-doskonalić wewnątrzszkolny system oceniania pod kątem motywowania i aktywizowania go do pracy;

-uzyskiwać coraz lepsze efekty kształcenia poprzez zachęcanie uczniów zdolnych do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych;

-prowadzić ewaluację programów nauczania w kontekście wyników egzaminów zewnętrznych oraz podstawy programowej;

4. Doskonalenie organizacji i kierowania szkołą.

-poszerzać kwalifikacje kadry pedagogicznej;

-unowocześnić bazę szkoły poprzez zakup pomocy dydaktycznych;

-promować działania i osiągnięcia w czasie Dnia Rodziny;

Wychowanie i profilaktyka

  1. Doskonalenie oferty pomocy psychologiczno  –  pedagogicznej i działań w ramach doradztwa zawodowego.

 

- pomagać w wyborze kierunku rozwoju zgodnie z potrzebami rynku i zainteresowaniami ucznia w czasie lekcji wychowawczych i spotkań z pedagogiem;

-organizować spotkania z przedstawicielami innych szkół;

  1. Promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie uzależnieniom.

- przeprowadzać pogadanki tematyczne z uczniami na lekcjach wychowawczych i lekcjach z pedagogiem;

-wskazywać wzorce i dokonywać analizy przypadków;

  1. Podnoszenie umiejętności społecznych uczniów.

-aktywizować do pracy zespołowej;

-kształtować umiejętności komunikacji interpersonalnej;

-przygotowywać do autoprezentacji poprzez udział w projekcie edukacyjnym;

-uczyć asertywności i skuteczności w rozwiązywaniu problemów;

  1. Eliminowanie przejawów agresji, przemocy i demoralizacji.

 

-przeprowadzać pogadanki wśród uczniów i rodziców;

-współpracować z kuratorami, sądem do spraw nieletnich i policją;

-współpracować z domem rodzinnym;

-zapobiegać agresji wśród uczniów poprzez realizację  nowoczesnych programów profilaktycznych;

-promować pozytywne wzorce poprzez organizację różnych konkursów;

  1. Zapewnienie opieki i  bezpieczeństwa uczniom.

 

-wykorzystywać monitoring szkoły;

-dyżurować w czasie przerw międzylekcyjnych;

Współpraca

1. Współpraca ze społecznością lokalną oraz rodzicami uczniów.

-organizować imprezy środowiskowe i integracyjne, dni otwarte, zebrania klasowe;

 

2. Wyrabianie u uczniów zdolności

dostrzegania potrzeb u innych ludzi.

-włączać uczniów w działalności organizacji charytatywnych;

 

-angażować uczniów niepełnosprawnych do imprez związanych z życiem klasy i szkoły;

-organizować w klasach pomoc koleżeńską;

 

Koncepcja pracy szkoły została przyjęta na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Tarnawie Dolnej